AL VI ĈIUJ NIAJ MEMBROJ MI DEZIRAS FELIĈAN KAJ PROSPERAN 2015-AN JARON!

Prezidantino Nataša Batistić.

 

KUNVENOJ KAJ  PRELEGOJ

Aktiveco de nia societo kontinuas kiel kutime. Ĉiulunde okazas niaj societaj kunvenoj kaj same okazas kurso por komencantoj aŭ konversacia praktikado de la lingvo.

La societejo estas malfermita ĉiulunde  ekde la 18-a  ĝis la 20-a horo.

Jen la programo:                                                                                                                                                     

Apartaj programeroj lunde:

Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo  Informoj, prelego aǔ diskuto

Ekde la 18-a ĝis la 20-a horo Kursoj por komencantoj kaj progresintoj.

 

Komencantoj en esperantujo

 

LA ĈEFAJ AKTIVECOJ EN JANUARO KAJ FEBRUARO ESTOS:

JANUARO:

La 12-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 26-an: Pri itala nigra komikso prelegas Tihomir Lovrić.

 

FEBRUARO:

La 9-an: Lastaj preparoj por partopreno ĉe Karnavala parado en Rijeka.

La 15-an:(dimanĉo) : KARNAVALA  PARADO EN RIJEKA

La paradon partoprenos nia Esperanto-Maskerada Kompanio «PAŽDROĆ». La parado komenciĝos je la 12-a horo kaj finos post la 18-a.

Se vi emas partopreni karnavalon bonvolu aliĝi  ĉe Damir Morankić ( Tel.: 097 918 2813). Membroj kiuj havas fotokameraon estas petataj ĉi jaron per kamerao registri nian grupon dum la karnavala parado. Pri via eventuala intenco pri kameraa registrado de la parado, informu Boris Di Costanzo tel. 098 929 4623.

Nepre spektu kiel spektanto nian maskeradan kompanion dum la karnavala parado.

 

INFORMOJ PRI PASINTAJ OKAZAĴOJ

ZAMENHOFA TAGO

La 15-an de Decembro okazis en la societejo ekde la18-a ĝis 21-a horo Zamenhofa tago. ĉeestis solenaĵon: Nikola Vuković, Valter Šverko, Boris Di Costanzo, Adela Franelić, Ana Radulović, Tihomir Lovrić, Emil Hrvatin kaj Vjekoslav
Morankić.

VIZITO DE MEMBROJ EL ESPERANTO SOCIETO RIJEKA AL  INAŬGURO DE PENTROARTA EKSPOZICIO OKAZINTA EN TRIESTO LA 26-AN DE NOVEMBRO 2014

Triesta Esperanto –Asocio ĉiujare organizas  KONKURSON PRI PENTRADO DE DULINGVAJ VERKOJ PREMIO «ANĜELO SORANZO». Ĉijara inaŭguro de la ekspozicio de partoprenantaj verkoj okazis merkrede la 26-an de Novembro 2014 je la 17,30 horo en strato Coroneo 15 .

La konkurson de pentrado partoprenis ankaŭ du rijekanoj, Nikola Vukelić (Vukeliĉ) kaj Miranda Veršić (Verŝiĉ).

NIKOLA VUKELIĆ, naskiĝinta en Rijeka, Kroatio la 11-an de Novembro  2004.  Kiam li havis tri jarojn, estis diagnostigita la malsano: perturboj de aŭtisma spektro. Ekde 2012jaro frekventas lernejon: Centro pri autismo en Rijeka. Li ne parolas , sed en kunlaboro kun defektologisto montras ĝojecon kaj kontenton kiam kun pentristo agas en pentroarto.  Ĝis nun li havis 5 memstarajn ekspoziciojn.

MIRANDA VERŠIĆ en pentroarto agas amatore kaj ŝia verko estas ankaŭ ekspoziciita.

El Rijeka  la inaŭguron ĉeestis 11 vizitantoj. De Esperanto Societo Rijeka Vjekoslav kaj Damir Morankić (Morankiĉ), Boris Di Costanzo kaj Tihomir Lovrić (Lovriĉ). Krom la kvaropo de Esperanto Societo Rijeka, ĉeestis ankaŭ:  gepatroj de Nikola, Nataša (Nataŝa) kaj Alen, frato de Nikola, Jakov kaj avino Milkica Vukelić, Konkursanino Miranda Veršić kun la edzo kaj sinjorino Marica Brašnić (Braŝniĉ) .

 

RIPAROJ DE DIFEKTITA  RUBAKVA KANALARO EN ESPERANTO DOMO EN KOSTRENA

Komence de Septembro pasintjare difektiĝis rubakva kanalaro en nia Ripozejo «Esperanto Domo», kaj pro elfluo de fekaĵakvo en ejojn, ni estis devigantaj tuj ripari la damaĝitan kanalaron. Laboroj de niaj volontuloj por riparo de la kanalaro komenciĝis la 15-a de Septembro kaj ankoraŭ daŭras. Volontuloj kiuj ĝis nun laboris je riparo estis: Boris Di Costanzo, Vjekoslav kaj Damir Morankić, Žarko Seršić kaj Klementina Perašinić. Oni laboris 313 laborhorojn. Por materialo oni elspezis 12.607,83 kunaoj. Departemento «Primorsko-goranska» (Primorsko-goranska županija) subvenciis la projekton per 12.000,00 kunaoj. Oni nepras daŭrigi laborojn kaj ni kalkulas ke estas bezonate ankoraŭ labori ĉirkaŭ 400 laborhorojn. Volontuloj kiuj volas helpi kaj labori anonciĝu al Boris Di Costanzo (0989294623).

 

Sur la fotoj: Morankić Vjekoslav, Morankić Damir kaj Boris Di Costanzo dum reparado.

NOVEMBRO:

La 8-an: (sabato) Okazos en Zagreb kunsido de la estraro de Kroata Esperanto-Ligo (KEL). El Rijeka ĉeestos la kunsidon Boris Di Costanzo, membro de la estraro.

La 12-an: (merkredo) En Triesto okazos adiaŭa ceremonio okaze de forpaso de nia konatulo kaj esperantisto Giuseppe Valente. Ceremonio okazos en Triesto ĉe la Tombeja kapelo en via Costalunga 105 je la 13-a horo.

La 17-an: Informoj pri konkludoj de la estraro de KEL, je la 18-a horo. Informas Boris Di Costanzo.

La 24-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 26-an: (merkredo) Ekspozicio de pentraĵoj post Konkurso pri Pentrado, kun titolo «Angelo Soranzo» organizita de Triesta Esperanto-Asocio.  La ekspozicion partoprenos ankau rijekaano Nikola Vukelić lernanto kun autisma spektro.

 

DECEMBRO:

La 15-an:        ZAMENHOFA TAGO komenco je la 18-a horo

La 29-an:        Adiaŭa renkontiĝo fine de la 2014-a  jela 18 horo

 

NOVA KURSO DE LINGVO ESPERANTO POR KOMENCANTOJ

NOVA KURSO DE LINGVO ESPERANTO POR KOMENCANTOJ  OKAZAS ĈIU LUNDE KAJ MARDE. LA KURSON GVIDAS BORIS DI COSTANZO.  LA KURSON FREKVENTAS 4 KURSANOJ KAJ OKAZAS REGULE.

Estu kore salutataj el nia societo. Fartu bone! Prezidantino Nataša Batistić.